รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolf Diesel) jumbo jili รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolf Diesel) เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปี ค.ศ. 1858 […]