นิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus) jumbo jili Nicolaus Copernicus เป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา พหูสูต , ปราดเปรียวเป็นนักคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และคาทอลิก ข้อบัญญัติที่กำหนดรูปแบบของจักรวาลที่วางไว้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกที่จุดศูนย์กลาง Copernicus พัฒนาแบบจำลองของเขาโดยไม่ขึ้นกับ Aristarchus […]
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 jumbo jili พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชสมภพ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 – สวรรคต 1 ตุลาคม […]