โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (Oliver Cromwell) jumbo jili โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (25 เมษายน ค.ศ. 1599 – 3 กันยายน ค.ศ. […]