วิลเลียม เอมป์สัน (William Empson) jumbo jili เซอร์วิลเลียมเอ็มสัน (27 กันยายน 1906 – 15 เมษายน 1984) เป็นภาษาอังกฤษนักวิจารณ์วรรณกรรมและกวีผู้มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางสำหรับการปฏิบัติของเขาในการอ่านอย่างใกล้ชิดวรรณกรรม, การปฏิบัติพื้นฐานใหม่ติชม […]
โสกราตีส คือใคร jumbo jili โสกราตีสเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีผลงานการเขียนอะไรคงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามตัวตนและความคิดของเขายังคงอยู่ถึงปัจจุบันผ่านงานเขียนของบุคคลอย่าง อริสโตเติล (Aristotle) เพลโต (Plato) อริสโตฟานเนส (Aristophanes) หรือ ซีโนฟอน (Xenophon) นอกจากนั้นยังมีทั้งนักเขียน […]
หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) jumbo jili พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ, ชื่อเดิม กิมเหลียง วัฒนปฤดา แต่อ้างว่ามิได้มีเชื้อจีนแต่ประการใด เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ […]
พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช jumbo jili ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (20 เมษายน พ.ศ. 2454 – 9 ตุลาคม […]
ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสถียรโกเศศ) นักปราชญ์และนักวัฒนธรรมสำคัญของไทย jumbo jili ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (14 ธันวาคม พ.ศ. 2431 – 12 กรกฎาคม […]