โจเซฟ กอร์ดอน แมคคลาวด์ (Joseph Gordon Macleod) jumbo jili โจเซฟ ทอดด์ กอร์ดอน แมคลอยด์ (2446-2527) เป็นกวี นักแสดง นักเขียนบทละคร […]