ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร jumbo jili ท้าวเทพกระษัตรี (เกิดราวปี พ.ศ. 2278 หรือ 2280 – ราวปี พ.ศ. 2336) และ ท้าวศรีสุนทร (ไม่ทราบปีเกิด) […]