สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส jumbo jili สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396) พระนามเดิม […]