Marin Sorescu jumbo jili Marin Sorescu เป็นกวี นักเขียนบทละคร และนักประพันธ์ชาวโรมาเนียผลงานของเขาได้รับการแปลในกว่า 20 ประเทศ และจำนวนหนังสือทั้งหมดของเขาที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 60 เล่ม เขายังเป็นที่รู้จักสำหรับภาพวาดของเขา และเขาได้เปิดนิทรรศการศิลปะมากมายในโรมาเนียและต่างประเทศ […]