เพอร์ซิอัส (Pausanias) jumbo jili Pausanias เป็นแม่ทัพสปาร์ตาคนหนึ่งในราว ๕๐๐ ปี ก่อนค.ศ. เป็นหลานคนหนึ่งของกษัตริย์ ลิโอนิดัสที่ ๑ (Leonidas I) และรับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการของกษัตริย์ ไพลส์ตาร์ชัส […]
อริสโตเติล jumbo jili อริสโตเติล , กรีกAristoteles (เกิด 384 คริสตศักราช , Stagira, Chalcidiceกรีซเสียชีวิต 322, ชาลซิส , Euboea) […]