พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท jumbo jili พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2414) เป็นพระราชโอรสลำดับที่ […]
นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือนามปากกาว่า ศรีบูรพา jumbo jili กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือรู้จักกันดีในนามปากกาว่า ศรีบูรพา (31 มีนาคม พ.ศ. 2448 — 16 […]
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 jumbo jili พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชสมภพ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 – สวรรคต 1 ตุลาคม […]
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล jumbo jili ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (24 ตุลาคม 2446 – 5 ตุลาคม 2538) เป็นนักเขียน นักวิชาการและนักการเมืองชาวไทย […]
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 jumbo jili พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) […]
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม jumbo jili ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (11 พฤษภาคม 2443 – […]