สิ่งมีชีวิต (Living things) และสิ่งไม่มีชีวิต (Non-Living things)
รอบตัวเรามีสิ่งต่างๆ มากมาย มีรูปร่างลักษณะและที่อยู่แตกต่างกัน เช่น คน พืช สัตว์ สิ่งของ เก้าอี้ ดินสอ ยางลบ เป็นต้น บางชนิดเคลื่อนที่ได้ บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้ หายใจได้ กินอาหารได้ เจริญเติบโตได้ บางชนิดมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวถึง เราจึงแยกสิ่งต่างๆ รอบตัวเราออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มสิ่งมีชีวิต กับไม่มีชีวิต

joker123

 1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
  สิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งมีการดารงชีวิตที่เหมือนกัน คือ กินอาหารได้ เคลื่อนที่ได้ เติบโตได้ มีลูกได้ และหายใจได้
  คน หรือมนุษย์ คนกินอาหารโดยใช้ปาก มีการเจริญเติบโต เคลื่อนที่โดยการเดิน วิ่ง กระโดด หายใจทางจมูก และมีลูกหลานได้
  สัตว์ กินอาหารโดยใช้ปาก มีการเจริญเติบโต เคลื่อนโดยการวิ่ง กระโดด บิน เลื้อยคลาน ว่ายน้า มีการหายใจและ มีลูกหลานสืบพันธุ์ได้
  พืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดหรือกินอาหารทางราก มีการเจริญเติบโต เคลื่อนไหว หายใจทางใบ และขยายพันธุ์ได้

สล็อต

 1. สิ่งไม่มีชีวิต ไม่สามารถกินอาหาร หายใจ เคลื่อนไหว เจริญเติบโต และมีลูกหลานได้
  สิ่งไม่มีชีวิตมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น น้ำ ดิน อากาศ เป็นต้น และสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ้าน รถยนต์ นาฬิกา แว่นตา ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น
  ดังนั้น น้องๆ จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น มีมากมายทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน และล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตเราทั้งสิ้น สิ่งมีชีวิต มีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และตอบสนองต่อสิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว

สล็อตออนไลน์

สิ่งมีชีวิตและการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีมากมายหลายชนิดตั้งแต่มนุษย์อย่างเราๆ นอกจากนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคลื่อนไหวได้เองเหมือนสัตว์แต่ก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นต้นไม้ สิ่งมีชีวิตมีอยู่หลายชนิดและมีข้อแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรโดยมีข้อกำหนดความแตกต่าง และการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรมีข้อมูลที่เป็นข้อสันนิฐานจากทางวิทยาศาสตร์มากมาย และสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันแต่เราเป็นเพียงวิวัฒนาการจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อความอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน

jumboslot

สิ่งมีชีวิตคืออะไร หลายคนคงตอบและสามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตเป็นอย่างไรและมีข้อแตกต่างที่สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างจากสิ่งของไม่มีชีวิตทั่วไปคือ
1.มีระบบแบบแผน สิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆอย่างเช่นอวัยวะและอื่นๆ ที่ประกอบขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนในการทำงาน อย่างเช่นระบบการสร้างอาหารของพืช ระบบหายใจของสัตว์ ต้องทำงานอย่างมีแบบแผนกับส่วนอื่นๆ
2.สืบพันธุ์ได้ สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองมีชีวิตอยู่รอดต่อไป โดยมีการสืบพันธุ์เพื่อแตกหน่อออกก่อออกลูกออกหลานตามแต่ละสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ
3.การเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเจริญเติบโตได้โดยการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เพิ่มจำนวนและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสืบเนื่องจากการสืบพันธุ์กลายเป็นตัวลูกจนมี ขนาดใหญ่ขึ้น

slot

4.มีการใช้พลังงาน ในการเจริญเติบโตหรือดำรงชีวิตแล้วจำเป็นต้องการพลังงานโดยการดูดซึมจากอาหารเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิต
5.ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกได้อย่างเช่นการบานของพืชดอกบางชนิดที่บานเป็นเวลาหรือว่าการหันหาแดดตอนออกดอกในทิศตะวันออกของดอกทานตะวัน
6.ความสมดุลในร่างกาย สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับความสมดุลในร่างกายของตัวเอง
7.มีวิวัฒนาการ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีวิวัฒนาการเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตอนนั้นๆ ทั้งในด้านร่างกายและพฤติกรรม

Comments are closed