กสท โทรคมนาคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: CAT Telecom Public Company Limited ตัวย่อ CAT) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปบริษัทมหาชน จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกิจการโทรคมนาคมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.) ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519
กสท โทรคมนาคม ทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในและระหว่างประเทศ ในอดีต ก.ส.ท. ยังทำหน้าที่ให้บริการกิจการไปรษณีย์เพิ่มด้วย โดยรับโอนกิจการเกือบทั้งหมดมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลข แต่ต่อมามีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงได้แยกกิจการไปรษณีย์ออกจากกัน โดยกิจการไปรษณีย์ได้จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนกิจการโทรคมนาคมได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นในชื่อ กสท โทรคมนาคม
กสท โทรคมนาคม ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นระยะเวลา 45 ปี จึงได้มีการควบรวมกิจการกับทีโอที เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

joker123

ประวัติ
ยุคการสื่อสารแห่งประเทศไทย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.) ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Communications Authority of Thailand (CAT.) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519

สล็อต เพื่อดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของทั้งกิจการไปรษณีย์และกิจการโทรคมนาคม โดยรับโอนกิจการทั้งหมดมาดำเนินงานต่อจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ยกเว้นสำนักงานเลขานุการกรม กองสื่อสารระหว่างประเทศ กองแผนงาน และสำนักงานบริหารความถี่วิทยุ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม โดยได้แยกกิจการไปรษณีย์และกิจการโทรคมนาคมออกจากกัน โดยกิจการไปรษณีย์ได้จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนกิจการโทรคมนาคมได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นในชื่อ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สล็อตออนไลน์

ยุคบริษัทหลังการแปรรูป
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: CAT Telecom Public Company Limited ตัวย่อ CAT) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 หลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 ล้านบาท

jumboslot เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในและระหว่างประเทศ
ทุนในการจดทะเบียนประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป สามารถบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกับบริษัทเอกชนได้เต็มรูปแบบ รวมทั้งกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่แล้วก็ไม่ได้มีการกระจายหุ้นแต่อย่างใด โดยเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นไว้ 100% ตราบจนกระทั่งควบรวมกิจการ

slot

ตราสัญลักษณ์
กสท โทรคมนาคม เปลี่ยนมีสัญลักษณ์มาแล้ว 4 แบบ นับตั้งแต่เป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2519 ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ของกสท โทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตราราชการของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย มีความหมายดังนี้
  • แตรงอน หมายถึง สัญลักษณ์ระบบการสื่อสารที่เป็นสากล
  • พระมหามงกุฎ แสดงความเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) ให้บริการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
  • รัศมี 19 แฉก แทนปี พุทธศักราช ที่ก่อตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  • ด้านเครื่องหมายการค้าของ กสท. มีความหายดังนี้
  • รูปซองจดหมายสีแดงและสายฟ้าฟาดสีน้ำเงิน แสดงถึงกิจการของ กสท. ทั้งไปรษณีย์และโทรคมนาคม

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *